จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
   
วิสัยทัศน
 
"ท่าปลาเมืองน่าอยู่    ชุมชนเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ   ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี"
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
       1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง และ บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
       1.2  พัฒนาระบบจราจร

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
       2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
       3.1   เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
       3.2   พัฒนาระบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       3.3   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
       4.1   สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       4.2   บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       4.3   บำบัดและกำจัดขยะ
       4.4   บำรุงรักษาสภาวะแวดล้อม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
       5.1   พัฒนาและขยายระบบการบริการน้ำประปา
       5.2   ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
       5.3   พัฒนาแหล่งน้ำ

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
       6.1   ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ
       6.2   อนุรักษ์  ส่งเสริม  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       6.3   ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
       6.4   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
       6.5   รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       6.6   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
       7.1   ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล
       7.2   ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
       7.3   ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
       7.4   จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้   และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

 
 
 
เป้าประสงค์
    1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
    2) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
    3) จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
    4) สนับสนุน สูงเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
    5) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงไว้
    6) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านบริการสาธารณะ ด้าน การศึกษา ด้านสวัสดิการและนันทนาการ
    7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น