จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
   
 

วิสัยทัศน

*********************************

"ท่าปลาเมืองน่าอยู่    ชุมชนเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ   ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี"

 
พันธกิจ
**********************************