จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
   
  อำนาจหน้าที่
 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าปลา
1) อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตทศบาล  ดังต่อไปนี้
                1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
                3.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัด  มูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
                4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
                1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
                2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
                5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
                9.เทศพาณิชย์

2) อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
                1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
                5.การสาธารณูปการ
                6.การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                9.การจัดการศึกษา
                10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
                11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                14.การส่งเสริมกีฬา
                15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย
                19.การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
                24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้แระโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                25.การผังเมือง
                26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
                27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                28.การควบคุมอาคาร
                29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                30.การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

   
  เป้าประสงค์
 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
2) ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3) จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด
4) สนับสนุน สูงเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
5) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงไว้
6) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านบริการสาธารณะ ด้าน การศึกษา ด้านสวัสดิการและนันทนาการ
7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น