จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
   

1. นโยบายด้านการพัฒนาคน ดูแลสังคม ส่งเสริมการศึกษา
เป้าหมายในการพัฒนา คือ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลสังคมส่งเสริมการศึกษาได้แก่
       1.1 ทำช่วงวัยชีวิตได้รับการดูแล
              1.1.1 สนับสนุนโครงการสวัสดิการเด็กแรกเกิด
              1.1.2 ส่งเสริมเด็กและคนชราได้ดื่มนมถั่วเหลืองอย่างเพียงพอเพื่อ สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
              1.1.3 จัดสวัสดิการคนชรา (ผู้สูงอายุ) และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กยากจน เด็กกำพร้า และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและเท่าเทียมกัน (ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย)
              1.1.4 มีการบริการรถพยาบาลรับส่งประชาชนตำบลท่าปลายามป่วยฉุกเฉิน
              1.1.5 ส่งเสริมโครงการเอื้ออาทรครอบครัวผู้เสียชีวิต
              1.1.6 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและคนพิการอย่างต่อเนื่อง
       1.2 ส่งเสริมการศึกษาอย่างเต็มกำลัง
              1.2.1 สนับสนุนงบประมาณพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชนและในโรงเรียนในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
              1.2.2 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน และได้ดื่มนม
              1.2.3 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนและนักเรียนทั่วไปด้วย ความเป็นธรรมและเหมาะสมอย่างทั่วถึง
              1.2.4 สนับสนุนสื่อสารการเรียนการสอนที่ทันสมัย
              1.2.5 ส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนทุกโรงเรียน
              1.2.6 ส่งเสริมการสอนศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน
              1.2.7 พัฒนาบุคลากรให้มีขดความสามารถทั้งด้านความรู้และทักษะ ให้มีศักยภาพในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็กและเสริมสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับเด็กเล็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
              1.2.8 ผลักดันสนามเด็กเล่นก่อนวันเรียนในชุมชน
       1.3 เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นพลังของชุมชนห่างไกล ยาเสพติด
              1.3.1 จัดตั้งองค์กรเยาวชนในชุมชน
              1.3.2 ส่งเสริมชมรมกีฬา ชมรมศึกปะ ชมรมดนตรี ชมรม คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมเยาวชน
              1.3.3 สนับสนุนมีลานกีฬาทุกหมู่บ้านและลานกีฬากลางของเทศบาลตำบลท่าปลา
              1.3.4 สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ศีลปะ, ดนตรี, คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และส่งเสริม ส่งทีมออกไปแข่งขันภายนอก
              1.3.5 สนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณแก่ชมรมต่างๆ ในชุมชน
              1.3.6 พัฒนาศักยภาพของเยาวชน เช่น ค่ายคนเก่งต้องมีคุณธรรม การอบรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน การศึกษาดูงาน
       1.4 สร้างเวทีการเรียนรู้ทั้งชีวิตแก่ชุมชน
              1.4.1 ให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่อ่านหนังสือทุกหมู่บ้านและชุมชน
              1.4.2 พัฒนาระบบเสียงตามสาย
              1.4.3 ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน
              1.4.4 ผลักดันให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล
              1.4.5 ผลักดันให้มีเวทีเสวนา เพื่อพัฒนาแนวความคิดของประชาชนตำบลท่าปลา

2. นโยบายเกี่ยวกับอาชีพปากท้องชาวบ้าน คือความเร่งด่วนเสริมสร้างเพื่อความมั่นคงพอเพียง
       2.1 เพิ่มความมั่นคงต่ออาชีพเกษตร
              2.1.1สำรวจพื้นที่ทำการเกษตรลำห้วยพื้นที่สาธารณะประโยชน์และแหล่งน้ำธรรมชาติของพื้นที่ทำกินทุกหมู่บ้าน
              2.1.2กำหนดแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่นขุดบ่อดักในลำห้วยต่างๆทำฝายน้ำล้นในจุดที่เหมาะสมปรับปรุงแหล่งน้ำสระเดิมที่มีอยู่ให้กักเก็บน้ำได้ดีขึ้นสำรวจเพื่อขุดเจาะบ่อน้ำตื้นหัวไร่ปลายนา
เร่งเพิ่มพื้นที่ส่งน้ำการเกษตรด้วยระบบท่อ
              2.1.3ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยการเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลการเกษตรพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการเกษตรวางแผนส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และมีศักยภาพการตลาด
              2.1.4ส่งเสริมการเกษตรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และสารสมุนไพรอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
              2.1.5ส่งเสริมโรงงานปุ๋ยอินทรีอัดเม็ดของตำบลให้มีประสิทธิภาพ
              2.1.6ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และปลูกพืชพลังงานทดแทน
              2.1.7ส่งเสริมกองทุนยาและวัคซีนสัตว์
              2.1.8ผลักดันโครงการปรับพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา
              2.1.9ผลักดันโรงผสมอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน
       2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพจริงจังต่อเนื่อง
              2.2.1สำรวจและขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ
              2.2.2สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมชัดเจน
              2.2.3ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
              2.2.4ผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์ขีดความสมารถพัฒนาเป็นธนาคารชุมชน
              2.2.5ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มแม่บ้านให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มาตรฐานของตำบลท่าปลา
      
       2.3 ส่งเสริมและอำนวยธุรกิจการค้าให้เป็นธรรม
              2.3.1สนับสนุนให้มีแหล่งการค้าชุมชนการลงทุนการและอุตสาหกรรม
              2.3.2ผลักดันศูนย์บริหารการตลาด สินค้าการเกษตร สินค้าชุมชน
              2.3.3ส่งเสริมและรักษาศักยภาพ ของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งรายได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
              2.3.4ส่งเสริมเพิ่มพื้นที่การค้าขาย และ การบริการ

3. นโยบายด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
เทศบาลตำบลท่าปลามีนโยบายการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
       3.1 จัดทำแผนพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และซอยต่าง รวมถึงถนนเข้าที่ทำกิน
       3.2 ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดูแลรักษาปรับปรุงถนนระหว่างหมู่บ้าน
       3.3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชน
       3.4 พัฒนา ปรับปรุง น้ำประปาทุกหมู่บ้าน
       3.5 จัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาให้เพียงพอ
       3.6 ขุดลอกคลองสาธารณะเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
       3.7 ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเร่งด่วนในจุดที่จำเป็น
       3.8 ก่อสร้างอุโมงค์น้ำอย่างเพียงพอ

4. นโยบายด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างสาธารณสุข
       4.1 พัฒนาศักยภาพของสถานีอามัยทั้ง 2 แห่ง
       4.2ให้ประชาชนตำบลท่าปลามีการตรวจสุขภาพประจำปีและบริการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่
       4.3 พัฒนางานอาสาสมัครสาธารณสุขให้เข้มแข็ง
       4.4 ส่งเสริมกองทุนยาสามัญประจำบ้านและสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยเหลือประชาชนยามเจ็บป่วยในเบื้องต้น
       4.5 ส่งเสริมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีน้ำดื่มที่สะอาด
       4.6 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
       4.7 ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการสมุนไพรแพทย์แผนโบราณ
       4.8 ป้องกันปัญหายาเสพติด โรคติดต่อ และโรคระบาดในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา
       4.9 รณรงค์การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและผลักดันธนาคารขยะในชุมชน
       4.10 ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย
       4.11 ผลักดันการใช้สารชีวภาพเพื่อลดมลพิษจากการประกอบอาชีพ
      
5. นโยบายด้านการศาสนาส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณี
       5.1 สนับสนุนลานวัด ลานธรรมเพื่อเผยแพร่คำสอน พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
       5.2 สนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย
       5.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
       5.4 สืบสานศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
       5.5 อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุและสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
       5.6 ตั้งกองทุนบำรุงวัดทุกวัด
       6. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       6.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่สาธารณะแหล่งน้ำทรัพยากรป่าไม้และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
       6.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน สระกลางหมู่บ้าน วัดและแหล่งน้ำธรรมชาติ
       6.3 จัดสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ สวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นในชุมชน
       7. นโยบายด้านการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
       7.1 บริหารจัดการบนพื้นฐานที่ถูกต้องโดยถือหลักคุณธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างต่อเนื่อง
       7.2 พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลท่าปลาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       7.3สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคี เพื่อให้เกิดสันติสุขในองค์กรต่างๆ และในชุมชน เพิ่มการประสานงานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชนและกลุ่มอื่นๆ
       7.4 ให้การบริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นกันเอง
       7.5 จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชมรมต่างๆ ในเทศบาลตำบลท่าปลา
       7.6 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
       7.7 ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้อปพร. และให้รองรับการ
แจ้งเหตุ ได้24ชั่วโมง