จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์ โทร 087-2068668
ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา
นางมะยุรี คำมงคล โทร 085-0512228
รองปลัดเทศบาล
นายสิทธิกร ใจกล้า โทร 055-499081 ต่อ 21
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอรทัย ตันติศุภรักษ์ 086-5904152
ผอ.กองคลัง
นางบัวบาน อู่ทรัพย์ โทร 087-1981991
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นางบัวบาน อู่ทรัพย์ โทร 087-1981991
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
นายอดุลย์ ถาคำ โทร 081-9869165
ผอ.กองช่าง
นายกิตติ เย็นยอดวิชัย โทร 084-5934041
รักษาราชการแทน ผอ.กองประปา
นางมะยุรี คำมงคล โทร 085-0512228
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม