จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
กองการประปา
 
นายกิตติ เย็นยอดวิชัย โทร 055-499081 ต่อ 16
หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา
น.ส.ธัญญปรัชญ์ ทรัพย์ภูริวาณิช โทร 055-499081 ต่อ 16
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.ชภาภัทร กิจศิลปสกุล โทร 055-499081 ต่อ 16
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชาญ มีรินทร์ โทร 055-499081 ต่อ 16
พนักงานจ้างทั่วไป
นายคมกริช จันเทพ โทร 055-499081 ต่อ 16
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประสิทธิ เชียงมัง โทร 055-499081 ต่อ 16
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธงชัย ลาวะปานา โทร 055-499081 ต่อ 16
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวัตร วรรณประภา
พนักงานจ้างเหมา
นายผดุงพล อ๊อดกัน
พนักงานจ้างเหมา