จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
นางบัวบาน อู่ทรัพย์ โทร 087-1981991
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
นางศศิวิมล จิตเทพ โทร 081-9734610
ครู ค.ศ.3
นางมันทนา หลักดี โทร 083-2198848
ครู ค.ศ.2
นางศิริพร นันทจักร์ โทร 081-9718242
ครู ค.ศ.2
นางขวัญตา ธนะปัทม์ วันนี้ โทร 055-499081 ต่อ 15
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศุภิสรา หล้าติ๊บ โทร 055-499081 ต่อ 15
ผู้ช่วยครูผู้ดุแลเด็ก
นางอัจฉรา กิจการ โทร 055-499081 ต่อ 15
พนักงานจ้างทั่วไป