จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
นางบัวบาน อู่ทรัพย์ โทร 055-499081 ต่อ 14
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นางวารุณี ถาคำ โทร 055-499081 ต่อ 14
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสง่า โนชัย โทร 055-499081 ต่อ 14
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสุชน จันทร์ทอง โทร 055-499081 ต่อ 14
พนง.ขับรถบรรทุกขยะ
นายวีรยุทธ วงค์ปิน โทร 055-499081 ต่อ 14
คนงานประจำรถขยะ
นายเถลิงศุกร์ ทิพย์วิชัย โทร 055-499081 ต่อ 14
คนงานประจำรถขยะ
ว่าง นายจีระพงษ์ เขียววิจิตร โทร 055-499081 ต่อ 14
คนงานประจำรถขยะ
นายบำเรอ เพ็ชรจรูญ โทร 055-499081 ต่อ 14
คนงานประจำรถขยะ
นางจันทร์ รังษีสาคร โทร 055-499081 ต่อ 14
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสำราญ มีรินทร์ โทร 055-499081 ต่อ 14
พนักงานจ้างเหมา
นายจิตชัย อัสสะภัย โทร 055-499081 ต่อ 14
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.สุพรรษา ชมภูน้อย
พนักงานจ้างเหมา
นายชำนาญ ภูใจ
พนักงานจ้างเหมา