จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
กองสวัสดิการสังคม
นางทอรุ้ง ติ๊บลูน โทร 055-499081 ต่อ 17
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
น.ส.เยาวภานี สีดาแก้ว โทร 055-499081 ต่อ 17
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.นิภาพร ภูใจ โทร 055-499081 ต่อ 17
พนักงานจ้างทั่วไป