จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
กองช่าง
 
นายอดุลย์ ถาคำ โทร 055-499081 ต่อ 13
ผอ.กองช่าง
นายเดชา ปริมาณ โทร 055-499081 ต่อ 13
นายช่างโยธาขำนาญงาน
น.ส.ชุนีกร ถนอมทองพันธ์ โทร 055-499081 ต่อ 13
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชวดล วงษ์จันทร์ โทร 055-499081 ต่อ 13
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศิลปชัย อัมพรดล โทร 055-499081 ต่อ 13
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวันชนะ โนชัย โทร 055-499081 ต่อ 13
พนักงานจ้างเหมา
นายธนากร คำมี
พนักงานจ้างเหมา
นายยุทธนา หล้าคำ
พนักงานจ้างเหมา