จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
กองคลัง
 
นางสาวอรทัย ตันติศุภรักษ์ โทร 055-499081 ต่อ 12
ผอ.กองคลัง
น.ส.สุมิตรตรา คำบุญเรือง โทร 055-499081 ต่อ 12
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.วนิดา สิทธิวงค์ โทร 055-499081 ต่อ 12
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
น.ส.วชิราภรณ์ ทิมา โทร 055-499081 ต่อ 12
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
น.ส.ศิรินภา อินศิริ โทร 055-499081 ต่อ 12
ผช. นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.ปาติมา เงินอิน โทร 055-499081 ต่อ 12
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.นิภาพร มีรินทร์ โทร 055-499081 ต่อ 12
พนักงานจ้างทั่วไป