จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
สำนักปลัดเทศบาล
 
นายสิทธิกร ใจกล้า โทร 055-499081 ต่อ 21
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางอริสรา ใฝ่จิต โทร 055-499081 ต่อ 21
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.น้ำทิพย์ ทำบุญ โทร 055-499081 ต่อ 21
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นางดวงนภา กันยะมี โทร 055-499081 ต่อ 21
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเด่น รังษีสาคร โทร 055-499081 ต่อ 21
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
น.ส.สนธยา สาทิพย์จันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์ชัย สุนทรารัณย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธีระศักดิ์ ทิตะระ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมศักดิ์ คงประโคน
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.พรรษมน แก้วเงิน
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวปาณิสรา นามวงษ์
พนักงานจ้างเหมา