จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
นายสุรินทร์ ปริมาณ โทร 084-8147236
นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา
นายสง่า มีอินถา โทร 081-9714667
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา
นายทวีสิทธิ์ พงษ์พินิจ โทร 087-2077110
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา
นางละเมียด มหาพราหมณ์ โทร 081-0391215
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา
จ.ส.อ.ชัยยุทธ ธนะปัทม์ โทร 081-10235026
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา
นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์ โทร 087-2068668
ปลัดเทศบาล
นางมะยุรี คำมงคล โทร 085-0512228
รองปลัดเทศบาล