จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
นางอังคณา เพ็งเพ็ชร โทร 083-1646919
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าปลา
นางนารีรัตน์ ศรีเขื่อนแก้ว 089-2696686
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าปลา
นางพรพรรณ สีดาน้อย โทร 082-1700004
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 1
นายจำนงค์ เงินเถื่อน โทร 084-5988191
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 1
นายศักดิ์ชัย ตันสมบูรณ์ โทร 089-9616739
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 1
นางนิชาภา ชัยราช โทร 080-1167790
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 1
นายธีระวัฒน์ วงค์ราช โทร 087-3110511
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 1
นายจำนงค์ มะโนวัน โทร 081-0438172
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 2
นางสาววิจิตรา เรือนเพ็ง โทร 087-2009115
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 2
นายธีรพันธ์ เกตุก้อง โทร 098-0051845
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 2
นายจินดา เที่ยงทับ โทร 096-3832405
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 2
นายสุทัศน์ นรรัตน์ โทร 081-4574815
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าปลา เขต 2