จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
   เทศบาลตำบลท่าปลา  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   เป็นชุมชนที่ราษฎรได้อพยพมาจากพื้นที่อำเภอท่าปลาเดิมที่มีการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์   เมื่อปี พ.ศ. 2512   โดยทางราชการได้มอบหมายให้นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน  กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) เป็นฝ่ายจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร และได้กันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นศูนย์ราชการอำเภอท่าปลา ต่อมาราษฎรได้ปรับปรุงพื้นที่จนเป็นชุมชนใหม่ มีสถานที่ประกอบการค้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เกิดขึ้น  จึงได้ยกฐานะชุมชนเป็นสุขาภิบาลท่าปลา   เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2516  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลท่าปลา เป็นเทศบาลตำบลท่าปลา  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542  เป็นต้นไป