จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การสาธารณสุข
                ในเขตเทศบาลตำบลท่าปลามีสถานบริการรักษาพยาบาลดังนี้

ตารางแสดงจำนวนสถานพยาบาลในเขตเทศบาล

ที่

ชื่อสถานพยาบาล

จำนวนเตียง

จำนวนแพทย์

พยาบาล

ทันตแพทย์
และเภสัชกร

อื่น ๆ

1

โรงพยาบาลท่าปลา

30

6

40

5/3

88


ข้อมูล   ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2558

         
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                มีสถานีตำรวจภูธร  1  แห่ง  คือ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าปลา   สถิติที่ผ่านมาไม่เกิดคดี    อาชญากรรม