จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
ลักษณะทางสังคม

การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษา
                สถาบันการศึกษาเขตเทศบาลตำบลท่าปลา  ดังนี้

ที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

1
2
3
4

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์  1
โรงเรียนสว่างวิทย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

804
588
41
62

ระดับ ม. 1- 6
ระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
อนุบาล  3  ขวบ

ข้อมูล  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2558

 
ศาสนา  ในเขตเทศบาลตำบลท่าปลาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัด จำนวน  3 แห่ง
                1)  วัดท่าปลา  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลท่าปลา
                2)  วัดเนินสวน    ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ตำบลท่าปลา
                3)  วัดเนินสว่าง   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลท่าปลา

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
                ประชากรในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น และแต่ละชุมชนจะออกเสียงสำเนียงไม่เหมือนกัน  แล้วแต่พื้นฐานของประชาชนนั้นว่า  ก่อนอพยพมาจากเขื่อนสิริกิติ์   ได้อาศัยและตั้งบ้านเรือนอยู่ตำบลใด  เช่น ถ้าติดกับจังหวัดน่าน  สำเนียงก็จะไปทางจังหวัดน่าน  จึงเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมประเพณีแล้วแต่วัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมก่อนอพยพมา   และจะอยู่กันแบบครอบครัวรวมขนาดใหญ่  มีขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  เช่น  ประเพณีตานก๋วยสลาก  ประเพณีแห่ผีตลก  วันสงกรานต