จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
สภาพทั่วไป
 

                เทศบาลตำบลท่าปลา  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   เป็นชุมชนที่ราษฎรได้อพยพมาจากพื้นที่อำเภอท่าปลาเดิมที่มีการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์   เมื่อปี พ.ศ. 2512   โดยทางราชการได้มอบหมายให้นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน  กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) เป็นฝ่ายจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร และได้กันพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้ใช้เป็นศูนย์ราชการอำเภอท่าปลา ต่อมาราษฎรได้ปรับปรุงพื้นที่จนเป็นชุมชนใหม่ มีสถานที่ประกอบการค้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เกิดขึ้น  จึงได้ยกฐานะชุมชนเป็นสุขาภิบาลท่าปลา   เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2516  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลท่าปลา เป็นเทศบาลตำบลท่าปลา  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542  เป็นต้นไป

                สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาเล็ก ๆ  ดินมีลักษณะปนหินกรวดเล็ก ๆ ทำให้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป   การเกษตรกรรม แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เพราะสภาพของดินไม่สมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศ

                เทศบาลตำบลท่าปลา   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ   2.915  ตารางกิโลเมตร    โดยมีอาณาเขตติดต่อ   ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออกิ 
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
บ้านสามร้อยเมตร  หมู่ที่ 12  ตำบลท่าปลา
บ้านเนินสวน หมู่ที่ 6  ตำบลท่าปลา
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
บ้านน้ำคอม  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าปลา
 
เขตการปกครอง
                เทศบาลตำบลท่าปลา มีพื้นที่ประมาณ 2.915  ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครอง ออกเป็น  6 ชุมชน และอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าปลา  ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่  1   และบางส่วนของหมู่ที่  6  และหมู่ที่ 8  ตำบลท่าปลา  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ประกอบด้วยชุมชนดังต่อไปนี้
 

ตารางรายละเอียดเขตการปกครอง

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

1

ชุมชนห้วยภูนก

1

160

2

ชุมชนตลาด

1

264

3

 ชุมชนท่าปลา  1

1

118

4

ชุมชนเนินสวน

6

83

5

ชุมชนเนินสว่าง  1

8

130

6

ชุมชนเนินสว่าง  2

8

112

รวม

867

 
ระยะทาง

                เทศบาลตำบลท่าปลา มีการคมนาคมขนส่งกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง  เช่น  เส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอถึงอำเภอ
                เทศบาลตำบลท่าปลา ? -  เมืองอุตรดิตถ์   ะยะทาง  41  กิโลเมตร
                เทศบาลตำบลท่าปลา – ตรอน  ระยะทาง  57  กิโลเมตร
                เทศบาลตำบลท่าปลา – ทองแสนขัน  ระยะทาง  73  กิโลเมตร
                เทศบาลตำบลท่าปลา – พิชัย  ระยะทาง  85  กิโลเมตร
                เทศบาลตำบลท่าปลา – น้ำปาด    ระยะทาง  56  กิโลเมตร
                เทศบาลตำบลท่าปลา – ฟากท่า    ระยะทาง  99  กิโลเมตร
                เทศบาลตำบลท่าปลา – บ้านโคก   ระยะทาง  144  กิโลเมตร

 

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
                สภาพทั่วไปด้านเหนือเป็นเนินเขาสลับที่ราบสูง ด้านตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขา และมี    เนินเขาสลับอยู่ทั่วไป ๆ มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำ ความชุ่มชื้นมีน้อย  พื้นที่แห้งแล้งกันดาร ทำให้เกิดการพังทลายของดิน และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนของชาติ
ลักษณะภูมิอากาศ
                เทศบาลตำบลท่าปลา  มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับพื้นที่โดยทั่วไปของภาคเหนือ คือจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยมีระยะช่วงฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันชัดเจนและ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง จึงทำให้อากาศร้อนจัดใน   ฤดูร้อน  และหนาวจัดในฤดูหนาว มีฝนตกชุกในฤดูฝน โดยสามารถแบ่งตามฤดูกาลได้ดังนี้
                - ฤดูฝน            เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  ถึงตุลาคม
                - ฤดูหนาว        เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์
                - ฤดูร้อน          เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน

 
 
แผนที่เขตการปกครอง
 
ข้อมูลประชากร

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร  (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

ท่าปลา  1

1

118

220

229

449

2

ตลาด

1

264

226

243

469

3

ห้วยภูนก

1

160

153

142

295

4

เนินสวน

6

83

197

198

395

5

เนินสว่าง  1

8

130

206

225

431

6

เนินสว่าง  2

8

112

188

214

402

รวม

845

 

867

1,190

1,251

2,441