จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดยื่นแบบภาษีป้าย ประจำปี พ ศ. 2565
   
 
   

 เทศบาลตำบลท่าปลา แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดยื่นแบบภาษีป้าย ประจำปี พ ศ. 2565 ขอให้ท่านผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบและยื่นแบบประเมินภาษีป้าย (ภ.ป 1)ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ 2565 และเสียภาษีภายใน15วัน นับถัดจากวันประเมินภาษีป้ายดังกล่าว

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2565