ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (ตัดผมเบื้องต้น)
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (ตัดผมเบื้องต้น)
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์คร
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์คร
ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่1 หมู่ 6 และ กล่องไฟควบคุม
ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่1 หมู่ 6 และ กล่องไฟควบคุม
แจกถุงยังชีพให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อว
แจกถุงยังชีพให้แก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อว